POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz korzystaniem z plików cookies przez Pawła Świątka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą FINAVIA – POŚREDNICTWO FINANSOWE PAWEŁ ŚWIĄTEK, ul. Franciszka Bujaka, nr 6, lok. 6, 30-611 Kraków (dalej jako: „Finavia.pl”). Polityka prywatności dotyczy przetwarzania danych osób:
korzystających ze strony internetowej Finavia.pl,
pracowników i współpracowników Klientów oraz Kontrahentów Finavia.pl, a także innych osób których dane osobowe są przekazywane przez Klientów i Kontrahentów Finavia.pl,
kontaktujących się z Finavia.pl (telefonicznie, mailowo, z wykorzystaniem formularza kontaktowego) oraz osób z którymi kontaktuje się Finavia.pl (telefonicznie lub mailowo),
odwiedzających profil Finavia.pl w serwisie Linkedin i Facebook.
Otrzymując dane osobowe w związku z zawarciem konkretnej umowy, Finavia.pl przekazuje Klientowi lub Kontrahentowi szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych związanych z tą umową.
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem, w tym w szczególności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”), ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Kancelaria respektuje tajemnicę zawodową radców prawnych i adwokatów. Nasza strona internetowa korzysta z certyfikatu SSL zapewniającego bezpieczną komunikację ze stroną.

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Paweł Świątek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą FINAVIA – POŚREDNICTWO FINANSOWE PAWEŁ ŚWIĄTEK, ul. Franciszka Bujaka, nr 6, lok. 6, 30-611 Kraków (Finavia.pl). Kontakt z administratorem możliwy jest:
telefonicznie pod numerem +48 661 676 912
mailowo pod adresem pawel.swiatek@finavia.pl,
korespondencyjnie z wykorzystaniem adresu ul. Franciszka Bujaka, nr 6, lok. 6, 30-611 Kraków.

 1. Zakres przetwarzanych danych osobowych, cele przetwarzania danych osobowych, podstawa prawna przetwarzania
 2. Osoby korzystające ze strony internetowej
  Korzystanie ze strony internetowej realizowane jest poprzez przesyłanie zapytań do serwera, na którym strona jest przechowywana. Takie zapytania pozostają zapisane w logach serwera. W konsekwencji w przypadku osób, które korzystają z naszej strony internetowej, przetwarzamy dane techniczne automatycznie przesyłane przez Państwa przeglądarkę internetową (zawierające m.in.: datę i godzinę korzystania ze strony, system operacyjny, informacje o przeglądarce internetowej, adres IP), w tym dane które mogą stanowić Państwa dane osobowe. Ponadto Państwa dane są gromadzone za pośrednictwem plików cookies – prosimy o zapoznanie się z zasadami korzystania z plików cookies (pkt 9). Celem przetwarzania takich danych jest zapewnienie prawidłowego i stabilnego działania naszej strony internetowej oraz analiza statystyczna danych (prawnie uzasadniony interes Finavia.pl – art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  a. Pracownicy i współpracownicy Klientów oraz Kontrahentów Finavia.pl, a także inne osoby których dane osobowe są przekazywane przez Klientów i Kontrahentów Finavia.pl
  Finavia.pl przetwarza Państwa dane osobowe na skutek zawierania i wykonywania umów pomiędzy Finavia.pl a naszym Klientem lub Kontrahentem. Państwa dane przekazywane są w celu umożliwienia zawarcia i wykonania umowy, w tym kontaktu, przedstawiania ofert, otrzymywania zleceń, uzyskiwania informacji, świadczenia usług prawnych, a także aby umożliwić Finavia.pl skuteczne działanie, realizację obowiązków prawnych i weryfikację ewentualnego konfliktu interesów.
  Państwa dane osobowe podlegają przetwarzaniu w celach:
  zawarcia i wykonania umowy (w tym świadczenia usług prawnych) lub podjęcia działań na żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  kontaktu z Klientem, w tym prowadzenia korespondencji z Klientem (prawnie uzasadniony interes Finavia.pl – art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  realizacji obowiązków prawnych ciążących na Finavia.pl w tym w szczególności wynikających z prawa podatkowego, przepisów zobowiązujących do przechowywania dokumentów księgowych czy ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  weryfikacji czy nie występuje konflikt interesów (prawnie uzasadniony interes Kancelarii – art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń bądź obrony przed roszczeniami (prawnie uzasadniony interes Finavia.pl – art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  b. Osoby kontaktujące się z Finavia.pl (telefonicznie, mailowo, z wykorzystaniem formularza kontaktowego) oraz osoby z którymi kontaktuje się Finavia.pl (telefonicznie lub mailowo)
  W przypadku osób kontaktujących się z Finavia.pl (telefonicznie, mailowo, z wykorzystaniem formularza kontaktowego) oraz osób z którymi kontaktuje się Finavia.pl (telefonicznie lub mailowo) przetwarzamy uzyskane od Państwa dane osobowe, które mogą obejmować m. in. Państwa imię i nazwisko, adres email, numer telefonu, stanowisko służbowe, dane dot. pracodawcy czy reprezentowanego przez Państwa podmiotu. Takie dane osobowe podlegają przetwarzaniu w celach:
  prowadzenia korespondencji kierowanej do Finavia.pl, kontaktu z Państwem (prawnie uzasadniony interes Finavia.pl – art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  identyfikacji nadawcy oraz obsługi przesłanej wiadomości, (art. 6 ust. 1 lit. b RODO, art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  przedstawienia oferty, przesłania zlecenia, zawarcia i wykonania umowy (w tym świadczenia usług prawnych), podjęcia działań na żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  realizacji obowiązków prawnych ciążących na Finavia.pl w tym w szczególności wynikających z prawa podatkowego, przepisów zobowiązujących do przechowywania dokumentów księgowych czy ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  weryfikacji, czy nie występuje konflikt interesów (prawnie uzasadniony interes Finavia.pl – art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń bądź obrony przed roszczeniami (prawnie uzasadniony interes Finavia.pl – art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  c. Osoby odwiedzające profil Finavia.pl w serwisie Linkedin i Facebook
  Finavia.pl posiada publiczny profil na portalu społecznościowym Linkedin i Facebook. Finavia.pl przetwarza dane osobowe pozostawiane przez użytkowników tego profilu (m.in. poprzez komentarze), takie jak np. imię i nazwisko. Dane osobowe są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu aktywności na profilu, zarządzania profilem, przedstawiania informacji związanych z profilem, kontaktu z Państwem oraz w celach statystycznych (prawnie uzasadniony interes Finavia.pl – art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  Uwaga: powyższa informacja nie obejmuje przetwarzania danych osobowych przez administratora serwisu Linkedin i Facebook
 3. Źródła danych

Państwa dane osobowe otrzymujemy bezpośrednio od Państwa, Państwa pracodawcy, podmiotu, dla którego świadczą Państwo usługi, podmiotu przez Państwa reprezentowanego lub innych osób.

4. Przekazywanie danych

Dane osobowe mogą być ujawniane i przekazywane m.in. pracownikom i współpracownikom Finavia.pl, podmiotom świadczącym na rzecz Finavia.pl usługi księgowe, kadrowe, informatyczne, statystyczne, operatorom pocztowym i kurierom, agencjom marketingowym. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Finavia.pl i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

5. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego

Korzystamy z usługi Google Analytics (system analityki internetowej) dla zbierania i analizowania informacji o naszej stronie. W tym celu przesyłamy informacje o osobach korzystających z naszej strony internetowej do Google. Google wyklucza przesyłanie informacji umożliwiających identyfikację danej osoby, ale nie traktuje jako takiej informacji np. adresu IP. Aktywowaliśmy funkcję anonimizacji adresu IP, w czego konsekwencji adres IP ulega skróceniu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednakże w szczególnych przypadkach, możliwe jest przesłanie pełnego adresu IP do serwera Google zlokalizowanego poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego i dopiero tam jego odpowiednie skrócenie.
Aby wyłączyć działanie Google Analytics należy skorzystać z informacji znajdujących się na stronie: tools.google.com/dlpage/gaoptout i dostępnego tam dodatku. Więcej informacji na temat Google Analytics można znaleźć pod adresem: www.google.com/analytics/.
Ponadto korzystamy z usługi Google Ads w zakresie ograniczonym do sieci wyszukiwania i partnerów sieci wyszukiwania. Również w tym celu przesyłamy informacje o osobach korzystających z naszej strony internetowej do Google. Nie używamy remarketingu ani nie tworzymy list klientów w ramach Google Ads. Więcej informacji na temat Google Ads w kontekście wykorzystania danych osobowych można znaleźć na stronie internetowej: privacy.google.com/businesses/adsservices/.
Google dysponuje certyfikatem Programu Tarcza Prywatności UE-USA, który to program objęty jest decyzją Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA. Informacje o zasadach przestrzegania prywatności przez Google związanych z Programem Tarcza Prywatności można znaleźć na stronie: policies.google.com/privacy/frameworks?hl=en&gl=de.
Zapoznanie się z wykorzystaniem danych gromadzonych przez Google w ramach różnych usług możliwe jest na stronie internetowej: policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=pl.
Z wyłączeniem opisanej powyżej kwestii, nie przekazujemy danych osobowych do państw trzecich.

 1. Obowiązek podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Z uwagi na opisane powyżej cele i charakter przetwarzania, niepodanie danych osobowych może uniemożliwić lub utrudnić skorzystanie z naszej strony internetowej, uniemożliwić lub opóźnić skontaktowanie się z nami (w tym wykorzystanie formularza kontaktowego) oraz uniemożliwić lub opóźnić rozpoczęcie świadczenia usług.

 1. Pliki cookies

Pliki cookies to dane informatyczne – pliki tekstowe, zapisywane na Państwa urządzeniach końcowych (np. komputerze, smartfonie, tablecie) podczas odwiedzania stron internetowych. Pliki cookies nie ingerują w integralność Państwa urządzenia, danych ani używanego systemu.
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies dla zapewnienia prawidłowego działania oraz w celach statystycznych, co umożliwia nam poznanie sposobu korzystania ze strony. Używając plików cookies nie identyfikujemy Państwa tożsamości, a pliki cookies nie zapisują danych wrażliwych. Korzystamy również z tzw. plików cookies podmiotów trzecich, tj. plików cookies Google potrzebnych do używania Google Analytics oraz Google Ads (opisanych w pkt 5).
Strona wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies:
• Pliki sesyjne (session cookies), które są plikami tymczasowymi, przechowywanymi w Państwa urządzeniu końcowym do czasu opuszczenia strony lub wyłączenia przeglądarki internetowej,
• Pliki stałe (persistent cookies), pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis do momentu ich ręcznego usunięcia (patrz punkt Kontrola). Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia

 • Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu
  • Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych. Skrypty Serwisów zewnętrznych, które mogą umieszczać pliki Cookies na Urządzeniach Użytkownika zostały świadomie umieszczone w Serwisie poprzez skrypty i usługi udostępnione i zainstalowane w Serwisie

Pliki Cookies Serwisów zewnętrznych

Administrator w Serwisie wykorzystuje skrypty javascript i komponenty webowe partnerów, którzy mogą umieszczać własne pliki cookies na Urządzeniu Użytkownika. Pamiętaj, że w ustawieniach swojej przeglądarki możesz sam decydować o dozwolonych plikach cookies jakie mogą być używane przez poszczególne witryny internetowe. Poniżej znajduje się lista partnerów lub ich usług zaimplementowanych w Serwisie, mogących umieszczać pliki cookies:
• Prowadzenie statystyk: Google Analytics
• Usługi inne: Mapy Google
Usługi świadczone przez podmioty trzecie są poza kontrolą Administratora. Podmioty te mogą w każdej chwili zmienić swoje warunki świadczenia usług, polityki prywatności, cel przetwarzania danych oraz sposób wykorzystywania plików cookie.

Kontrola
Jeżeli nie wyrażasz zgody na korzystanie przez nas z plików cookies albo chcesz ograniczyć zakres korzystania z plików cookies, możesz zrezygnować z korzystania z naszej strony internetowej lub zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.
Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies, w szczególności zablokować automatyczną obsługę plików cookies (w całości lub w części). Istnieje także możliwość zablokowania działania Google Analytics przez użytkownika poprzez opcjonalny dodatek do przeglądarki dostępnej pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout, który po zainstalowaniu i uaktywnieniu wyłącza pomiary Google Analytics na wszystkich stronach wyświetlanych przez użytkownika. Więcej informacji na temat możliwości i sposobów obsługi plików cookies dostępne jest w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzystasz.

 1. Bezpieczeństwo

Mechanizmy składowania i odczytu plików Cookie – Mechanizmy składowania, odczytu i wymiany danych pomiędzy Plikami Cookies zapisywanymi na Urządzeniu Użytkownika a Serwisem są realizowane poprzez wbudowane mechanizmy przeglądarek internetowych i nie pozwalają na pobieranie innych danych z Urządzenia Użytkownika lub danych innych witryn internetowych, które odwiedzał Użytkownik, w tym danych osobowych ani informacji poufnych. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest także praktycznie niemożliwe.
• Cookie wewnętrzne – zastosowane przez Administratora pliki Cookie są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników i nie zawierają skryptów, treści lub informacji mogących zagrażać bezpieczeństwu danych osobowych lub bezpieczeństwu Urządzenia z którego korzysta Użytkownik.
• Cookie zewnętrzne – Administrator dokonuje wszelkich możliwych działań w celu weryfikacji i doboru partnerów serwisu w kontekście bezpieczeństwa Użytkowników. Administrator do współpracy dobiera znanych, dużych partnerów o globalnym zaufaniu społecznym. Nie posiada on jednak pełnej kontroli nad zawartością plików Cookie pochodzących od zewnętrznych partnerów.
Za bezpieczeństwo plików Cookie, ich zawartość oraz zgodne z licencją wykorzystanie przez zainstalowane w serwisie Skrypty, pochodzących z Serwisów zewnętrznych, Administrator nie ponosi odpowiedzialności na tyle na ile pozwala na to prawo. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Prywatności.
Zagrożenia po stronie Użytkownika – Administrator stosuje wszelkie możliwe środki techniczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych umieszczanych w plikach Cookie. Należy jednak zwrócić uwagę, że zapewnienie bezpieczeństwa tych danych zależy od obu stron w tym działalności Użytkownika. Administrator nie bierze odpowiedzialności za przechwycenie tych danych, podszycie się pod sesję Użytkownika lub ich usunięcie, na skutek świadomej lub nieświadomej działalność Użytkownika, wirusów, koni trojańskich i innego oprogramowania szpiegującego, którymi może jest lub było zainfekowane Urządzenie Użytkownika. Użytkownicy w celu zabezpieczenia się przed tymi zagrożeniami powinni stosować się do zaleceń korzystania z sieci internet.
Przechowywanie danych osobowych – Administrator zapewnia, że dokonuje wszelkich starań, by przetwarzane dane osobowe wprowadzone dobrowolnie przez Użytkowników były bezpieczne, dostęp do nich był ograniczony i realizowany zgodnie z ich przeznaczeniem i celami przetwarzania. Administrator zapewnia także, że dokonuje wszelkich starań w celu zabezpieczenia posiadanych danych przed ich utratą, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń fizycznych jak i organizacyjnych.

 1. Okres przechowywania danych

Kancelaria przechowuje dane przez okres niezbędny dla realizacji celów ich przetwarzania, okres przechowywania może również wynikać z przepisów stanowiących podstawę przetwarzania.

 1. Prawa osób, których dane są przetwarzane

Osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługują co do zasady następujące uprawnienia:
prawo do informacji o przetwarzaniu danych i dostępu do danych,
prawo do sprostowania danych,
prawo do usunięcia danych,
prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
prawo do przenoszenia danych,
prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.
Ponadto przysługuje prawo do skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Proszę mieć na uwadze, że:
cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
zważywszy na szczególny charakter działalności Finavia.pl, realizacja powyższych uprawnień nie może naruszać zasad przetwarzania danych osobowych określonych w rozdziale 1a ustawy z 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych.